Zatrudnienie radnej w spółce komunalnej – kontrowersje wokół sprawy Dominiki Król

Dominika Król, będąca wiceprzewodniczącą Rady Miasta Poznania oraz wiceprzewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, nie ma zamiaru rezygnować ze swojego mandatu mimo podjęcia pracy w Aquanet Laboratorium na stanowisku dyrektora ds. jakości i rozwoju. W związku z tym pojawia się pytanie, czy osoba pełniąca funkcję radnego może być jednocześnie zatrudniona w spółce komunalnej.

W ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (art. 24b ust. 1) znajduje się zapis, który stanowi, że osoba wybrana na radnego nie może pracować w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, a także nie może pełnić roli kierownika bądź jego zastępcy w jednostce organizacyjnej owej gminy.

Należy jednak zaznaczyć, że ww. przepis nie wyklucza możliwości zatrudnienia radnego we wszelkich spółkach komunalnych i na każdym stanowisku. Jak tłumaczy serwis specjalistyczny prawo.pl, istnieje możliwość zatrudnienia radnego na podstawie umowy cywilnoprawnej w jednostce organizacyjnej gminy, w obrębie której pełni on swój mandat. Warunek taki może być spełniony, jeśli dana osoba nie pracuje w urzędzie tej gminy oraz nie sprawuje żadnych funkcji kierowniczych. W kontekście tej sytuacji warto zastanowić się nad zgodnością zatrudnienia Dominiki Król z przepisami prawa.