Jakie są zasady utylizacji elektrośmieci?

Rozporządzenie w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest dyrektywą w Unii Europejskiej, która wyznacza bezpieczne i odpowiedzialne procedury zbierania, recyklingu i odzyskiwania wszystkich rodzajów odpadów elektronicznych. W przypadku niewłaściwej utylizacji odpady elektroniczne, takie jak stare komputery, telefony komórkowe i urządzenia kuchenne, mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia w związku z narażeniem na działanie ołowiu, rtęci i innych metali ciężkich. Rozporządzenie ma na celu zmniejszenie tych zagrożeń poprzez zapewnienie bezpiecznego sposobu pozbywania się tych materiałów. Zgodnie z tymi przepisami producenci określonego sprzętu do usuwania odpadów są bezpośrednio odpowiedzialni za usuwanie odpadów elektronicznych.

Recykling

Po oddaniu odpady elektryczne i elektroniczne są sortowane na sześć różnych grup zbiórki, aby lepiej spełnić wymagania poszczególnych urządzeń w zakresie recyklingu i postępowania z nimi. Na przykład duże urządzenia i urządzenia zasilane bateriami są oddzielane od małych, aby nie zostały uszkodzone. Lodówki są przetwarzane oddzielnie. Poza tym lampy wyładowcze są zbierane osobno ze względu na zawartą w nich rtęć. Odbiór i wywóz elektrośmieci w Poznaniu odbywa się regularnie, aby wszyscy mieszkańcy mogli oddać zużyty sprzęt z korzyścią dla środowiska naturalnego.

W niektórych przypadkach procedury recyklingu różnią się znacznie w zależności od rodzaju produktu. Na przykład, mieszanina czynnika chłodniczego i oleju jest odsysana z obiegu chłodzącego lodówki, obudowa jest rozdrabniana, a gazy z izolacji obudowy są odsysane, a następnie nieszkodliwie usuwane. Świetlówki (energooszczędne) są zwykle rozdrabniane, a następnie poddawane procesowi mokremu lub suchemu, podczas którego rtęć jest odsysana, przepuszczana przez filtry z węgla aktywnego, a następnie dodawana do osadów. To z kolei pozwala na odzyskanie rtęci. Komputery, ekrany komputerowe i telewizory są najpierw ręcznie demontowane, przy czym przeszkolony personel usuwa elementy zawierające zanieczyszczenia, takie jak baterie, kondensatory, podświetlenie płaskich ekranów, z których część nadal zawiera rtęć, lub kineskopy starych telewizorów lampowych, które zawierają dużo ołowiu.

Następnie usuwane są elementy nadające się do recyklingu, takie jak płytki drukowane, a pozostałe elementy są rozdrabniane, aby umożliwić późniejsze sortowanie na różne rodzaje materiałów. W procesie obróbki sitowej stosuje się automatyczne procesy separacji komponentów zawierających zanieczyszczenia i surowców wtórnych. W tej części procesu recyklingu uzyskuje się wiele różnych rodzajów posortowanych materiałów. Odzyskane metale takie jak żelazo, stal, miedź, aluminium i brąz są przetapiane w celu wytworzenia nowych metali.

Płytki drukowane i elementy takie jak wtyczki z pozłacanymi stykami są zwykle wysyłane do odlewni miedzi, które specjalizują się w odzyskiwaniu metali szlachetnych i specjalnych. Jeśli chodzi o posortowany plastik, część jest ponownie wykorzystywana do produkcji energii, a część poddawana recyklingowi.