Działalność gospodarcza – podstawowe informacje

Działalność gospodarcza jest to czynność wykonywana przez człowieka w celu wytwarzania dóbr lub usług w celu zaspokojenia indywidualnych i zbiorowych potrzeb, która respektuje główne kryteria ekonomii. W szczególności w działalności gospodarczej koszty gospodarcze zawsze muszą być pokrywane z przychodów ekonomicznych. Inaczej firma by zbankrutowała. Spełnienie kryteriów opłacalności odróżnia działalność gospodarczą od innych form aktywności człowieka (np. wolontariatu).

Działalność gospodarczą mogą prowadzić firmy, freelancerzy, samozatrudnieni, spółdzielnie, a także stowarzyszenia na pokrycie kosztów ekonomicznych.

  • Produkcja towarów – Działalność gospodarcza polega na wytwarzaniu towarów przeznaczonych na wymianę (np. producent wyrobów gotowych).
  • Dostawa usługi – Działalność gospodarcza polega na świadczeniu usługi (np. usługi bankowe, transportowe, usługi prawne, d Dostawa usługi.
  • Wymiana towaru – Działalność gospodarcza polega na dokonywaniu wymiany towarów na rynku (np. detalista, hurtownik, importer.

Podstawowym elementem działalności gospodarczej jest zdolność do uzyskiwania przychodów ekonomicznych pokrywających koszty ekonomiczne w celu zapewnienia samowystarczalności ekonomicznej przedsiębiorstwa.