Konsultacje społeczne dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadami w Poznaniu

Magistrat w Poznaniu poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych na temat modyfikacji „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania”. Każda osoba ma możliwość wpłynięcia na swoje najbliższe środowisko oraz codzienne kwestie – w jaki sposób powinno odbywać się zbieranie odpadów, jak można poprawić system ich segregacji czy jakie reguły dotyczące utrzymania czystości będą obowiązywały w mieście. Wystarczy wziąć udział w ankiecie online.

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest pozyskanie opinii, uwag i sugestii mieszkańców Poznania odnośnie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku, a także systemie zarządzania odpadami komunalnymi. Sposobem przeprowadzenia konsultacji jest forma elektroniczna poprzez internetową ankietę, którą organizuje Wydział Gospodarki Komunalnej.

Mieszkańcy mają czas na zgłaszanie swoich opinii do 30 czerwca 2023 roku. Aktualizowany regulamin zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. Biorąc udział w ankiecie, można przyczynić się do opracowania nowego regulaminu, który będzie zawierał zestaw zasad odnoszących się do postępowania z odpadami komunalnymi oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.